top of page

Algemene voorwaarden


Medisch Hypnose Centrum - HypnoseCentrum Oost - Je buik de Baas

Dit zijn de algemene voorwaarden van Medisch Hypnose Centrum/Hypnose Centrum Oost (hierna te noemen "MHC"). 

Het adres van MHC is Wiedenbroeksingel 4, Haaksbergen. 

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@medischhypnosecentrum.nl 

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. 

Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Medisch Hypnose Centrum/hypnosecentrum Oost is een praktijk voor hypnotherapie en integrale psychosociale therapie. De therapie gaat uit van de kwaliteiten en het oplossingsvermogen van de cliënt. Een fysiek traject ziet er als volgt uit:

Bij het schriftelijk of telefonisch maken van een afspraak ontvangt u een bevestiging van de afspraak per email. In deze email staat aanvullende informatie, u krijgt een linkje om vooraf uw persoonlijke gegevens aan te vullen en een intake formulier.

Op uw eerste afspraak wordt uw hulpvraag en doelstelling besproken, er vindt uitleg plaats van de behandeling, en aansluitend vindt een eerste sessie plaats. Tijdens dit gesprek kan eveneens bezien worden of er voldoende vertrouwen is om de samenwerking aan te gaan of dat het nodig is om eerst medisch advies in te winnen of de behandeling elders voort te zetten.

Eén of meerdere consulten waarin de cliënt samen met mij werkt aan de oplossing of verandering van het probleem of de klacht.

In een aantal gevallen krijgt u huiswerkopdrachten of toegang tot geluidsopnamen voor thuis.

U draagt zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van de therapie. U blijft tevens zelf verantwoordelijk voor wat er met u gebeurt en voor de besluiten en handelingen waartoe u komt als reactie op de therapie.

Het is uw verantwoordelijkheid om mij juist te informeren over allerlei zaken die uw geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de sessie. Hiertoe valt onder andere gebruik van medicatie, en eventuele lichamelijke of geestelijke aandoeningen die uw sessie of uw gezondheid in zijn algemeen kunnen beïnvloeden.

Bij een minderjarige cliënt wordt de behandelovereenkomst mede ondertekend door ouders of verzorgers. Daarmee wordt toestemming gegeven voor de individuele therapeutisch begeleiding.

 

-Hypnose is geen vervanging van reguliere zorg, u dient altijd uw behandelaar of arts te informeren.- 

 

AFSPRAKEN

 Artikel 1 - Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit het leveren van online therapie omgeving, trainingen en 1 op 1 hypnotherapeutische praktijk sessies.

1.  De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de website gebruikt. 

2. Wij zullen je de Voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De Voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.medischhypnosecentrum.nl

3. Wij hebben het recht de Voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze Voorwaarden van toepassing zal zijn. 

4. Afspraken die afwijken van deze Voorwaarden zijn alleen geldig als wij deze afspraken schriftelijk met je zijn overeengekomen. 

5. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt. 

6. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos door u, of uw vertegenwoordiger, (bij voorkeur telefonisch) worden geannuleerd. Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht.

7. Bij het vergeten van de afspraak worden de kosten van de sessie volledig in rekening gebracht.

8. Bij het niet doorgaan van een sessie van mijn kant, bent u geen kosten verschuldigd. Indien van te voren is betaald, wordt dit bedrag onverminderd gerestitueerd. Bij het niet doorgaan van een sessie is HypnoseCentrum Oost op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade.

10. Ik heb het recht om een waarnemer of vervanger in te schakelen in omstandigheden van overmacht, waaronder ziekte. De cliënt mag dit weigeren.

  

Artikel 2 - Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht, product tussen MHC en u (de "cliënt"). 

Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene

voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.medischhypnosecentrum.nl.

 

Artikel 3 - Totstandkoming opdracht

Wanneer iemand tijdens het betaalproces de algemene voorwaarden heeft gelezen en geaccepteerd door het blokje “ik accepteer de algemene voorwaarden” aan te vinken.

 

Artikel 4 - Offertes en aanbiedingen

1. Alle door MHC gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).

2. Als de client aan MHC gegevens verstrekt, mag MHC ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte, diensten en producten en sessies hierop baseren.

 

Artikel 5 - Prijs

1. MHC mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.

2. Als MHC genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de cliënt het recht de opdracht te annuleren. 

3. De prijs is exclusief eventuele onkosten van MHC (bv reiskosten) en inclusief btw (tenzij anders aangegeven) en andere heffingen van overheidswege.

4. Client heeft het recht om binnen 2 weken het (online) programma (kosteloos) te annuleren.

5. Na einde van het therapie programma eindigt de toegang tot het programma. (het therapie programma heeft een beperkte toegangsduur gelimiteerd aan de vooraf gestelde therapie tijd. (dus: het 12 weken darmgerichte management programma eindigt ná 12 weken en je kan geen toegang meer krijgen tot het programma.  

 

Artikel 6 - Betaling en incassokosten

Algemene Voorwaarden – Medisch Hypnose Centrum

1. Client moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. 

2. Als cliënt de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. cliënt is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Als cliënt in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan MHC.

Bij een factuurbedrag tot €295 zullen deze kosten €40 zijn. 

4. HypnoseCentrum Oost is aangesloten bij de beroepsvereniging NBVH en bij de koepelorganisatie RBCZ. Sessies worden daarom in principe (gedeeltelijk) vergoed door de meeste zorgverzekeraars, op basis van natuurgeneeskunde (hier valt hypnotherapie onder). De vergoeding die u van uw zorgverzekeraar ontvangt is echter afhankelijk van uw ziektekostenpolis. Informeer daarom altijd bij uw zorgverzekeraar of de sessies bij HypnoseCentrum Oost voor vergoeding in aanmerking komen. U kunt uw pakket ook opzoeken op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/hypnotherapie. U bent zelf verantwoordelijk voor declaratie van de factuur bij de zorgverzekeraar.

 

Artikel 7 - Contractduur

1. De overeenkomst kan op elk moment zonder opzegtermijn door beide partijen worden beëindigd.

2. Indien aangegeven wordt bij een e-learning/training/therapie, niet goed geld terug garantie met tijdslimiet 2 weken zal MHC na schriftelijk (email) verzoek, zonder opgaaf van reden de gemaakte kosten terugstorten.  De wettelijke bedenktermijn is 2 weken. De wettelijke bedenktermijn geldt niet wanneer er gebruik gemaakt is van een (video)consult binnen de eerste 14 dagen.

3. De 28 dagen garantie:  Indien je tijdens 28 dagen na start van je programma geen enkele verbeteringen hebt bemerkt, kan je ons een mailtje sturen en wij zetten de resterende termijnbetalingen stop. Voorwaarde: Je hebt gekozen voor termijn betalingen. Je hebt in de eerste week het intake formulier ingevuld en opgestuurd, je hebt in de eerste week de PDS scorelijst ingevuld en opgestuurd. Je hebt een videoconsult ingepland en gehad met therapeut. Je hebt gereageerd op de mail in week 3: “Benoem je positieve veranderingen”.  

 

Artikel 8 - Derden

MHC mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden om therapie door te laten gaan. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde

persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet

van toepassing.

 

Artikel 9 - Uitvoering opdracht

1. MHC zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5. De cliënt wordt geadviseerd om een doktersverklaring te vragen voor aanvang van de therapie.  

 

Artikel 10 - Wijziging opdracht

1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.

2. MHC kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. MHC zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. cliënt aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

3. MHC mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van cliënt weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

 

Artikel 11 - Opschorting, ontbinding

1. MHC mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.

2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

3. MHC mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als cliënt zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. cliënt moet MHC dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

 

Artikel 12 - Tussentijdse opzegging

1.. MHC mag de sessie/therapie direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in één van de volgende gevallen:

a. Client overschrijdt een betalingstermijn;

b. Client is failliet of in surseance van betaling;

c.. Client (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;

 

Artikel 13 - Overmacht

1. MHC hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.

2. MHC kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

3. Als MHC zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag MHC het nagekomen deel factureren.

 

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

1. Alles dat MHC levert, blijft eigendom van MHC totdat cliënt al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

2. Client moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van MHC veilig te stellen.

3. Als MHC zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft cliënt onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan MHC om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat MHC deze terug kan nemen.

 

Artikel 15 - Klachten

1. Client moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.

2. Als cliënt een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

3. Als cliënt een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of

schadeloosstelling.

4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal MHC de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door cliënt vervangen, herstellen of vergoeden.

5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van MHC die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van cliënt.

 

Artikel 16 - Aansprakelijkheid

1. MHC is alleen aansprakelijk voor directe schade van cliënt, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van MHC.

2. MHC is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. De aansprakelijkheid van MHC is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van € 500,-

4. De aansprakelijkheid van MHC is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MHC.

 

Artikel 17 - Privacy Statement

MHC beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor inzage door de cliënt.
Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, informeer ik u eerst en vraag ik expliciet uw toestemming.
Medisch Hypnose Centrum/HypnoseCentrum Oost registreert de NAW-gegevens van haar cliënten en de behandelingsgegevens in een digitaal dossier. Deze gegevens worden voor een periode van 15 (vijftien) jaren bewaard zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, waarna zij vernietigd worden.

HypnoseCentrum Oost zal zich volledig inspannen om de therapie voor u succesvol te laten zijn, echter kan geen garanties geven over verminderen of verdwijnen van uw probleem.

Indien u klachten heeft over HypnoseCentrum Oost of mij, verzoek ik u om dit in eerste instantie met mij bespreekbaar te maken. Mocht dit niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kunt u zich wenden tot de NBVH of SCAG. Informatie hierover treft u aan in de praktijk of op de website.

Een klacht schort de betalingsverplichting niet op. Wanneer uw klacht gegrond is ontvangt u het teveel betaalde terug.

MHC is niet aansprakelijk voor gevolgen van de therapie. Indien en voor zover zou blijken dat zij wel aansprakelijk zou zijn is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar. MHC heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering.

 

Artikel 18 - Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen MHC is één jaar.

 

Artikel 19 - Vrijwaring

1. Client vrijwaart MHC voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan MHC toerekenbaar is.

2. Als derden MHC aanspreken, zal cliënt hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

3. Als cliënt geen maatregelen neemt, mag MHC zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor MHC, komen geheel voor rekening en risico van cliënt.

 

Artikel 20 - Intellectuele eigendom

1. MHC behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.

2. Client mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij cliënt), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door MHC verstrekt zijn.

 

Artikel 21 - Geheimhouding

1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal MHC alle informatie van cliënt geheimhouden tegenover derden.

2. MHC zal de informatie die door cliënt is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als MHC optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

3. cliënt zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van MHC niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

 

Artikel 22 - Algemeen 

1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de website gebruikt. 

2. Wij zullen je de Voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De Voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.medischhypnosecentrum.nl

3. Wij hebben het recht de Voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze Voorwaarden van toepassing zal zijn. 

4. Afspraken die afwijken van deze Voorwaarden zijn alleen geldig als wij deze afspraken schriftelijk met je zijn overeengekomen. 

5. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt. 

 

 Artikel 23 - Het Platform 

1. Het doel van de website medisch Hypnose Centrum is om een platform te bieden waarbij mensen met elkaar in contact kunnen komen en hun ervaringen uitwisselen over hun burn-out of stressklachten. Vragen te stellen in de community. Daarnaast hebben ze mogelijkheid om een cursus te volgen om te herstellen van klachten zoals omschreven in het programma. (de "Dienst") 

2. Wij zijn geen partij bij de afspraken die gebruikers onderling maken. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de afspraken die je met andere gebruikers maakt. 

3. Wanneer je een conflict krijgt met een andere gebruiker moeten jullie dit conflict zelf oplossen. 

 

Artikel 24 - Gebruiksregels van de website /app/community 

1. Je mag de website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt. 

2. Je mag het volgende niet via de website verspreiden: Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud; Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn; Ongevraagde reclame (spam); Foute of misleidende informatie; en Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten. 

3. Je mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders. 

4. Je bent verplicht om de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim te houden en deze gegevens niet te misbruiken. 

5. Je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de website is bedoeld. 

6. Als je melding wilt maken van een gebruiker die de website misbruikt kun je een bericht sturen naar community@medischhypnosecentrum.nl.

 

Artikel 25 - Beschikbaarheid van de website 

1. Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de website beschikbaar is. 

2. Wij garanderen niet dat de website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de website niet of niet veilig werkt. 

3. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de website. 

Artikel 5 - Gebruikersaccount 

1. Je moet de inloggegevens van je account afschermen voor anderen en je wachtwoord geheim houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met jouw account, door jou gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt. .

2. Als je denkt of weet dat jouw account misbruikt wordt, moet je dat zo snel mogelijk melden bij ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen. 

 

Artikel 26 - Prijzen en betaling 

1. Het abonnement wordt voor een vast bedrag per maand aangeboden. 

2. De prijs van het abonnement wordt maandelijks automatisch afgeschreven. 

3. Het abonnement is maandelijks op te zeggen. 

  

Artikel 27- Uitsluiting 

Als wij vinden dat je de wet of deze voorwaarden overtreedt, kunnen wij je(deels) uitsluiten van de Dienst. Wij kunnen je ook (deels) uitsluiten van de Dienst als je niet op tijd of helemaal niet betaalt. We kunnen je bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door: Jouw account te verwijderen; onderdelen van de Dienst voor je te blokkeren. 

 

Artikel 28 - Geheimhouding 

Wij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' begrijpen wij alle informatie waarvan je hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Jouw persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming geven wij alleen vrij als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. 

 

Artikel 29 - Conflictoplossing 

Wij zijn niet verplicht om te helpen bij conflicten tussen gebruikers . Toch zullen wij ons inzetten om te helpen bij het oplossen van die conflicten. 

 

Artikel 30 - Aansprakelijkheid Wij zijn niet aansprakelijk voor: 

1. directe of indirecte schade die je lijdt door het gebruiken van onze website, ongeacht of de schadeclaim gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomsten of welk ander wettelijk principe dan ook; 

2. directe of indirecte schade die je lijdt door (verkeerde) informatie op de website, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen; 

3. schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de website, om redenen die buiten onze macht liggen. 

 

Artikel 31 - Privacy Policy 

Wij beschermen jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen. 

 

Artikel 32 - Vrijwaring 

Door de website te gebruiken, vrijwaar je ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid. 

 

Artikel 33 - Intellectueel eigendom 

1. Je geeft ons een licentie om content die je uploadt onbeperkt te gebruiken. Deze licentie is: niet-exclusief; kosten- en rechten vrij; overdraagbaar; wereldwijd. 

2. Door de website te gebruiken, verklaar je dat: je het (intellectueel) eigendom hebt over informatie en media die je uploadt op de website; of je bevoegd bent om de media of informatie die je uploadt, te delen en aan ons in licentie te geven. 

3. Je mag inhoud van de website niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook. 

 

Artikel 34 - Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

 

Artikel 35 - Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

 

Artikel 36 - Toepasselijk recht

Nederlands recht.

 

Artikel 37 - Bevoegde rechter

Rechtbank Zutphen.

bottom of page